Szanowni Państwo

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wolbromiu informuje, że wszelkie informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021 będą umieszczone na naszej stronie internetowej  po 27 sierpnia w późnych godzinach popołudniowych .

Komunikat 10

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W „PIERWSZYCH KROCZKACH” podczas otwarcia przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID 19

Z dniem 1 lipca 2020 roku wprowadza się następujące procedury:

 

Organizacja pracy placówki:

 • W okresie wakacyjnym placówka będzie otwarta w godzinach 6.30-15.30

 • Prosimy o przyprowadzanie dzieci w godzinach 6.30- 8.30. Po wyklarowaniu się grup dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie pandemii przedszkole będzie informowało Rodziców na bieżąco o ograniczeniu godzin przyprowadzania i odbierania dzieci w zależności od grupy. Takie działanie ma wykluczyć kontakt dzieci z różnych grup między sobą

 • Rezygnujemy z teatrzyków, warsztatów z udziałem rodziców i innych dodatkowych atrakcji do czasu ustania epidemii

 • W przypadku obecności w przedszkolu małej liczby dzieci, przedszkole zastrzega możliwość zrezygnowania z podawania obiadów na rzecz suchego prowiantu

Procedura organizacji pracy podczas dnia w przedszkolu:

 • Po przyjściu dziecka do przedszkola wyznaczony pracownik obsługi zmierzy dziecku temperaturę oraz odnotuje jej wysokość w specjalnej karcie temperatur

 • W salach może przebywać maksymalnie określona liczba dzieci (1 dziecko na 3m2 sali), nie więcej niż 16 dzieci w grupie pod opieką nauczycieli.

 • Grupy będą ustalane na nowo biorąc pod uwagę termin przyjścia dziecka do przedszkola oraz godziny pobytu, w których dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez rodziców. O szczegółach przydzielenia dziecka do grupy przedszkole będzie informowało Rodziców na bieżąco.

 • Opiekunowie będą przypisani do konkretnych grup. Na sali jednocześnie przebywają 1 nauczyciel.

 • Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawek oraz inne, które ciężkie są do codziennej dezynfekcji

 • Sale będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę

 • W placówkach będą włączone oczyszczacze powietrza

 • Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m.

 • W specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. Do dezynfekcji używane będą specjalne środki biobójcze

 • Dzieci nie będą wychodzić na spacery poza teren przedszkola oraz nie będą korzystały z placu zabaw. Możliwe jest wychodzenie na plac przy przedszkolu zamiennie w grupach.

 • Kadra będzie zaopatrzona w środki ochrony osobistej. Kadra będzie korzystała z ww. produktów podczas zabiegów higienicznych (fartuchy będą używane wg. potrzeby)

 • W placówkach zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek zgodne z zaleceniami GIS

 • Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety

 • Na terenie kuchni przebywać będą jednocześnie tylko upoważnione osoby.

 • Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem i nakładaniem posiłków wykonywane będą w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych .

 • Wszelkie powierzchnie w kuchni po każdorazowym użyciu zostaną zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem

 

Procedura przekazania i odbierania dzieci:

 

 • Zgodnie z zaleceniami GIS rodzice nie powinni zbliżać się do pracowników przedszkola na odległość dwóch metrów. Rodzic przekazuje dziecko bezdotykowo pracownikowi obsługo odpowiedzialnemu za odprowadzenie dziecka do sali.

 • Przed wejściem na salę pracownik obsługi udaje się z dzieckiem do łazienki w celu umycia rąk.

 • Placówka będzie prowadzić rejestr temperatury dzieci. Temperatura będzie mierzona przez pracownika obsługi bezdotykowym termometrem przy odbiorze dzieci od rodziców oraz przed wyjściem do domu

 • Wchodząc do przedszkola rodzice/ opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci) rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką oraz powinni nosić rękawiczki podczas pobytu w przedszkolu.

 • Pobyt rodziców w przedszkolu ograniczamy do minimum czasowego; rodzice mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko); prosimy o upewnianie się, że szatnia jest pusta

 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe; zalecamy do ustalenia wśród domowników, który rodzic/ opiekun będzie obierał i przyprowadzał dziecko do przedszkola (w miarę możliwości)

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola

 • Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.

 • Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby (prosimy o nieprzyprowadzanie rodzeństwa naszych podopiecznych do przedszkola)

 • Kontakt rodziców z pracownikami przedszkola ograniczamy do minimum. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z nauczycielami (pod numerem przedszkola w godzinach pracy przedszkola) w celu omówienia spraw dotyczących Dzieci

 • Do przedszkola będą wpuszczane bezwzględnie tylko dzieci zdrowe, bez objawów przeziębienia np. kataru i kaszlu

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID-19

 

 • Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

 • W przedszkolu zostało wydzielone miejsce służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe.

Miejsce jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

 • Po zaobserwowaniu niepojących objawów Rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie i wezwani do odbioru dziecka. Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby z pracowników przedszkola ubranej w kombinezon ochronny oraz maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji

 • W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka lub pracownika przedszkole zostanie całościowo zdezynfekowane.

 

 

Wytyczne GIS

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-czerwca-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-inst/

 

Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice!

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem i wytycznymi pełnienia dyżurów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolbrom w czasie wakacji lipiec-sierpień 2020r.


DYŻURY od 01.07.2020 do 02.08.2020r.

Przedszkole Publiczne nr 1 - tel. 32 644 11 04
Przedszkole Publiczne w Łobzowie - tel. 32 644 10 60
Przedszkole Publiczne w Gołaczewach -tel. 32 646 65 46

DYŻURY od 03.08.2020 do 31.08.2020r.

Przedszkole Publiczne nr 2 -  tel. 32 644 28 23
Przedszkole Publiczne w Kąpielach Wielkich -32 644 70 04
Przedszkole Publiczne w Zarzeczu - tel. 32 646 51 85

http://www.wolbrom.pl/Miasto-i-Gmina-Wolbrom/Aktualnosci/2020/06/Informacja-MOOS!

Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa na dyżur, którą należy dostarczyć do przedszkola, do którego Państwo będziecie posyłać dziecko na dyżur.

 Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowaZ poważaniem
Dyrekcja ZSP w Wolbromiu

Pedagog radzi...7

Kochane Dzieci, wielkimi krokami zbliża się czas wakacji, a więc większego luzu, beztroskiej zabawy, ale i wyjazdów, ognisk i biwaków. W tym czasie wolnym należy jeszcze bardziej uważać na siebie i innych. Aby lepiej zapamiętać zasady bezpieczeństwa podczas wakacji, popatrzcie na humorystycznie sformułowane poniższe cenne wskazówki:
1.Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy.
2.Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim nie rozmawiamy.
3.Gdy na plaży przebywamy, od mamy się nie oddalamy.
4.W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy.
5.Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy.

Pamiętajcie, że zakazy i nakazy dotyczące bezpieczeństwa są po to, byśmy mogli zdrowymi i szczęśliwymi wrócić po wakacjach do swoich przedszkolnych lub szkolnych koleżanek i kolegów.
Życząc Wam udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji proponujemy, byście obejrzeli również poniżej załączone przez nas filmiki.

Bezpieczeństwo nad morzem/wodą
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

Bezpieczeństwo w górach
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio

Radosna piosenka o wakacjach:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI

Pedagog radzi...6

Dziecko przed telewizorem to nie tylko minusy

        Telewizja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To, czym może być dla dziecka, zależy tylko i wyłącznie od nas, rodziców.

       Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z następującym artykułem:

https://mamotoja.pl/dziecko-przed-telewizorem,zasady-wychowania-artykul,5956,r1p1.html