Aktualności

Komunikat 10

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W „PIERWSZYCH KROCZKACH” podczas otwarcia przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID 19

Z dniem 1 lipca 2020 roku wprowadza się następujące procedury:

 

Organizacja pracy placówki:

 • W okresie wakacyjnym placówka będzie otwarta w godzinach 6.30-15.30

 • Prosimy o przyprowadzanie dzieci w godzinach 6.30- 8.30. Po wyklarowaniu się grup dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie pandemii przedszkole będzie informowało Rodziców na bieżąco o ograniczeniu godzin przyprowadzania i odbierania dzieci w zależności od grupy. Takie działanie ma wykluczyć kontakt dzieci z różnych grup między sobą

 • Rezygnujemy z teatrzyków, warsztatów z udziałem rodziców i innych dodatkowych atrakcji do czasu ustania epidemii

 • W przypadku obecności w przedszkolu małej liczby dzieci, przedszkole zastrzega możliwość zrezygnowania z podawania obiadów na rzecz suchego prowiantu

Procedura organizacji pracy podczas dnia w przedszkolu:

 • Po przyjściu dziecka do przedszkola wyznaczony pracownik obsługi zmierzy dziecku temperaturę oraz odnotuje jej wysokość w specjalnej karcie temperatur

 • W salach może przebywać maksymalnie określona liczba dzieci (1 dziecko na 3m2 sali), nie więcej niż 16 dzieci w grupie pod opieką nauczycieli.

 • Grupy będą ustalane na nowo biorąc pod uwagę termin przyjścia dziecka do przedszkola oraz godziny pobytu, w których dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez rodziców. O szczegółach przydzielenia dziecka do grupy przedszkole będzie informowało Rodziców na bieżąco.

 • Opiekunowie będą przypisani do konkretnych grup. Na sali jednocześnie przebywają 1 nauczyciel.

 • Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawek oraz inne, które ciężkie są do codziennej dezynfekcji

 • Sale będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę

 • W placówkach będą włączone oczyszczacze powietrza

 • Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m.

 • W specjalnie przygotowanym protokole będą dokumentowane wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, toalet, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te będą wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. Do dezynfekcji używane będą specjalne środki biobójcze

 • Dzieci nie będą wychodzić na spacery poza teren przedszkola oraz nie będą korzystały z placu zabaw. Możliwe jest wychodzenie na plac przy przedszkolu zamiennie w grupach.

 • Kadra będzie zaopatrzona w środki ochrony osobistej. Kadra będzie korzystała z ww. produktów podczas zabiegów higienicznych (fartuchy będą używane wg. potrzeby)

 • W placówkach zostaną powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek zgodne z zaleceniami GIS

 • Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety

 • Na terenie kuchni przebywać będą jednocześnie tylko upoważnione osoby.

 • Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem i nakładaniem posiłków wykonywane będą w maseczce ochronnej oraz rękawicach jednorazowych .

 • Wszelkie powierzchnie w kuchni po każdorazowym użyciu zostaną zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem

 

Procedura przekazania i odbierania dzieci:

 

 • Zgodnie z zaleceniami GIS rodzice nie powinni zbliżać się do pracowników przedszkola na odległość dwóch metrów. Rodzic przekazuje dziecko bezdotykowo pracownikowi obsługo odpowiedzialnemu za odprowadzenie dziecka do sali.

 • Przed wejściem na salę pracownik obsługi udaje się z dzieckiem do łazienki w celu umycia rąk.

 • Placówka będzie prowadzić rejestr temperatury dzieci. Temperatura będzie mierzona przez pracownika obsługi bezdotykowym termometrem przy odbiorze dzieci od rodziców oraz przed wyjściem do domu

 • Wchodząc do przedszkola rodzice/ opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci) rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką oraz powinni nosić rękawiczki podczas pobytu w przedszkolu.

 • Pobyt rodziców w przedszkolu ograniczamy do minimum czasowego; rodzice mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko); prosimy o upewnianie się, że szatnia jest pusta

 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe; zalecamy do ustalenia wśród domowników, który rodzic/ opiekun będzie obierał i przyprowadzał dziecko do przedszkola (w miarę możliwości)

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola

 • Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.

 • Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby (prosimy o nieprzyprowadzanie rodzeństwa naszych podopiecznych do przedszkola)

 • Kontakt rodziców z pracownikami przedszkola ograniczamy do minimum. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z nauczycielami (pod numerem przedszkola w godzinach pracy przedszkola) w celu omówienia spraw dotyczących Dzieci

 • Do przedszkola będą wpuszczane bezwzględnie tylko dzieci zdrowe, bez objawów przeziębienia np. kataru i kaszlu

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID-19

 

 • Do placówki mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

 • W przedszkolu zostało wydzielone miejsce służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe.

Miejsce jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

 • Po zaobserwowaniu niepojących objawów Rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie i wezwani do odbioru dziecka. Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby z pracowników przedszkola ubranej w kombinezon ochronny oraz maseczkę i rękawiczki. Rodzice muszą odebrać dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Stacji Epidemiologicznej oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji

 • W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka lub pracownika przedszkole zostanie całościowo zdezynfekowane.

 

 

Wytyczne GIS

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-czerwca-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-inst/

 

Pedagog radzi...7

Kochane Dzieci, wielkimi krokami zbliża się czas wakacji, a więc większego luzu, beztroskiej zabawy, ale i wyjazdów, ognisk i biwaków. W tym czasie wolnym należy jeszcze bardziej uważać na siebie i innych. Aby lepiej zapamiętać zasady bezpieczeństwa podczas wakacji, popatrzcie na humorystycznie sformułowane poniższe cenne wskazówki:
1.Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy.
2.Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim nie rozmawiamy.
3.Gdy na plaży przebywamy, od mamy się nie oddalamy.
4.W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy.
5.Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy.

Pamiętajcie, że zakazy i nakazy dotyczące bezpieczeństwa są po to, byśmy mogli zdrowymi i szczęśliwymi wrócić po wakacjach do swoich przedszkolnych lub szkolnych koleżanek i kolegów.
Życząc Wam udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji proponujemy, byście obejrzeli również poniżej załączone przez nas filmiki.

Bezpieczeństwo nad morzem/wodą
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

Bezpieczeństwo w górach
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio

Radosna piosenka o wakacjach:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI

Pedagog radzi...6

Dziecko przed telewizorem to nie tylko minusy

        Telewizja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To, czym może być dla dziecka, zależy tylko i wyłącznie od nas, rodziców.

       Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z następującym artykułem:

https://mamotoja.pl/dziecko-przed-telewizorem,zasady-wychowania-artykul,5956,r1p1.html

KOMUNIKAT 9

Zarządzenie nr 16/ 19/20

Dyrektora Zespołu Szkół w Wolbromiu
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie procedury bezpieczeństwa w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole

w okresie epidemii COVID-19

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice!

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem i wytycznymi pełnienia dyżurów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolbrom w czasie wakacji lipiec-sierpień 2020r.


DYŻURY od 01.07.2020 do 02.08.2020r.

Przedszkole Publiczne nr 1 - tel. 32 644 11 04
Przedszkole Publiczne w Łobzowie - tel. 32 644 10 60
Przedszkole Publiczne w Gołaczewach -tel. 32 646 65 46

DYŻURY od 03.08.2020 do 31.08.2020r.

Przedszkole Publiczne nr 2 -  tel. 32 644 28 23
Przedszkole Publiczne w Kąpielach Wielkich -32 644 70 04
Przedszkole Publiczne w Zarzeczu - tel. 32 646 51 85

http://www.wolbrom.pl/Miasto-i-Gmina-Wolbrom/Aktualnosci/2020/06/Informacja-MOOS!

Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa na dyżur, którą należy dostarczyć do przedszkola, do którego Państwo będziecie posyłać dziecko na dyżur.

 Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowaZ poważaniem
Dyrekcja ZSP w Wolbromiu

Pedagog radzi...5

Szanowni Rodzice,
w związku z obecnie trwającym w naszej placówce Tygodniem Profilaktyki, pragniemy skierować do Państwa kilka słów o zagrożeniach, które czyhają na nasze maluchy już od najmłodszych lat, a na które największy wpływ mamy my, dorośli. Powinniśmy o tym zawsze pamiętać i zrobić wszystko, by te czynniki ryzyka stale minimalizować.

W zmieniającym się z dnia na dzień świecie, który pędzi coraz szybciej spotykamy się z różnymi zjawiskami - tymi pozytywnymi, ale także negatywnie oddziaływującymi na nasze społeczeństwo. Jednymi z tych ostatnich są z pewnością uzależnienia. W tym kontekście myślimy już nie tylko o takich „standardowych” jak alkoholizm czy zażywanie narkotyków, ale bardziej „współczesnych”. Do takich z pewnością możemy zaliczyć fonoholizm - zaburzenie w postaci nałogowego używania telefonu komórkowego, potocznie nazywany uzależnieniem od smartfonu - dotyczy osób, które nie potrafią normalnie funkcjonować bez ciągłej obecności telefonu komórkowego.

Jest on szczególnie niebezpieczny w przypadku najmłodszej części społeczeństwa, która nie w pełni wykształcona emocjonalnie może być najbardziej narażona na zgubne skutki spędzania nadmiernej ilości czasu z nowoczesnymi gadżetami w ręku.

Pewnym „światełkiem w tunelu” w tym zakresie mogą być wyniki najnowszego raportu przygotowanego przez firmę Common Sense Media. Z przedstawionych danych wynika, że aż 60 % rodziców uważa, że dzieci poniżej 10 lat nie powinny mieć smartfonów i tabletów. To pozytywny wynik, choć najbezpieczniej dla dzieci byłoby, gdyby 100 % rodziców miało takie przekonania.

Jednak, jak pokazują badania, słowa nie przekładają się w czyny.
Aż 25 % dzieci w wieku 2-5 lat i połowa 6-9-latków ma już komórkę lub smartfona. Co dwa lata podwaja się liczba ośmioletnich posiadaczy urządzeń mobilnych i potraja czas, który codziennie im poświęcają. To zatrważające, bo aż 38 % dzieci poniżej dwóch lat „używa” tabletu lub smartfona do grania, oglądania filmów, korzystania z aplikacji edukacyjnych. To pięciokrotny wzrost w ciągu dwóch lat – raportuje firma Common Sense Media.

Co nas najbardziej szokuje? W efekcie więcej pięciolatków umie grać na smartfonie i korzystać z niego, niż wiązać sznurowadła. Każdy następny rocznik chłonie elektronikę mocniej. Z zebranych danych wynika, że w grupie 10-latków najmniej komórek mają Japończycy (20 %), znacznie więcej Chińczycy (49 %), Niemcy (69 %) i Brytyjczycy (73 %). Niestety udało nam się prześcignąć światowe potęgi w tym względzie, bo z aż 83 % wynikiem nasze dzieci plasują się w czołówce potencjalnych fonoholików.

Wspólnie pomyślmy nad losem naszych dzieci. Teraz jest na to najlepszy czas!

źródło: Bogdan Bujak „W nałóg mogą wpaść już w przedszkolu”


Link do piosenki:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SPZzZ-4Xo14