Aktualności

KOMUNIKAT

Informuję, że od poniedziałku 19 kwietnia 2021r.  placówki wychowania przedszkolnego wracają do pracy stacjonarnej.

 

Dyrektor ZSP

Stanisław Tomasz Kołodziej

Pedagog radzi...

                                                         http://www.liniadzieciom.pl/

Życzenia Świąteczne

 

 

Informacja o opłatach za marzec

Szanowni Rodzice! 

Opłata za miesiąc marzec będzie pobierana w dniach:

 

1 kwietnia (czwartek) 2021  „0” ul. Mariacka 28 w godz. 7.00-8.30 


2 kwietnia(piątek)  2021  ul. Piłsudskiego 25 w godz. 6.30-8.30 oraz 12.00-13.00

 

O wysokości kwoty do zapłaty zostaną Państwo poinformowani do 31.03.2021roku.

Proszę pamiętać o każdorazowym zgłaszaniu nieobecności dziecka w przedszkolu.

Odliczenia za żywienie respektowane są od następnego dnia po zgłoszeniu u intendenta przedszkola.

Numer telefonu: 326441104

Propozycje zajęć dla dzieci 3-6 lat

16 IV   Piątek         Zwierzęta i ich domy

 

1. Rytmiczna rozgrzewka w podskokach

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

2. Posłuchaj opowiadania „Uparty kogut”

 https://www.youtube.com/watch?v=XeF5X7sbWiQ

3. Praca z obrazkiem - ,,Zwierzęta i ich domy” (dziecko nazywa budynek i przebywające w nim zwierzęta)

https://drive.google.com/file/d/1CNb0NRSNCDDjTSazNkL16MVyMisf0jNP/view

4. Ćwiczenia pamięci

https://view.genial.ly/5e95a496d82ffd0dbff5dbb4

5. Poszukaj różnic miedzy obrazkami, wskaż i nazwij je:

https://drive.google.com/open?id=1jDIXPnfWJCtEVkLmEfxKDZdwB4XMHXMT

6. Zabawa improwizowana do piosenki „Krówka Muuuwka”

https://www.youtube.com/watch?v=n-LmEiu-kZQ

Zajęcia z j. angielskiego i religii znajdą Państwo w dalszej części, a w zakładce Logopeda - zabawy logopedyczne

Czytaj więcej: Propozycje zajęć dla dzieci 3-6 lat

Ograniczenie pracy przedszkola od 29 marca 2021

Szanowni Rodzice,

Od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

                              Zgodne z rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 roku, stacjonarną opieką przedszkolną na wniosek rodziców mogą być objęte wyłącznie dzieci:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

W przypadku przyprowadzania dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, proszę o złożenie wniosku w budynku do którego uczęszcza dziecko (ul.Mariackiej 28 lub ul. Piłsudskiego 25).

Dyrekcja ZSP w Wolbromiu

Link do rozporządzenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia