O Przedszkolu

:: PODSTAWOWE INFORMACJE O PRACY PRZEDSZKOLA


 

Przedszkole nasze znajduje się w centrum miasta na ulicy Marszałka Piłsudskiego 25,
w pobliżu osiedli B. Chrobrego i Wł. Łokietka.Otoczone jest dużą ilością zieleni. Budynek składa się z dwóch kondygnacji.

Przedszkole posiada:

 • 6 sal zajęć
 • szatnię
 • kuchnię
 • łazienki 
 • plac zabaw

Przedszkole pracuje:

 • od godz.6.30 do godz.16.00 - dla dzieci korzystających z 3 posiłków 
 • od godz.8.00 do godz.13.00 - dla dzieci korzystających z 2 posiłków


- śniadanie: godz.8.45
- obiad: godz.11.45
- podwieczorek: godz.13.30

Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w wyznaczonych godzinach.


Statut Przedszkola (Plik w formacie PDF)

 

Regulamin Przedszkola Publicznego Nr 1
im. Misia Uszatka w Wolbromiu

 

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń zatwierdzona przez Komisję Kwalifikacyjną.
 2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki - dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
 3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
 4. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych - osoby przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo /osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane/.
 5. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
 6. Rodzice są zobowiązani zaopatrywać dzieci w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb związanych z realizacją programu wychowania przedszkolnego.
 7. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentacje tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci / sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców/.
 8. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 9. Przedszkole jest czynne od godz.6.30 - 16.00 dla dzieci korzystających z wyżywienia. Czas otwarcia placówki dostosowany jest do corocznych deklaracji Rodziców. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 9 godzin dziennie.
 10. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.30, a odbierać można od godz. 12.15.
 11. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców na podstawie aktualnych zarządzeń dotyczących norm żywieniowych dla dzieci w wieku 3-6 lat, opracowany przez Terenową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
 12. Opłatę miesięczną za świadczenia ponad podstawę programową ustalaRada Miejska w Wolbromiu. Opłata ta wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą jedną godzinę.
  Bezpłatne zajęcia w przedszkolu w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są w godz. od 8.00 do 13.00.
 13. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić po zakończeniu miesiąca w wyznaczonym terminie.
 14. Rodzice powinni interesować się treścią ogłoszeń, komunikatów o pracy w przedszkolu, uczestniczyć w zajęciach otwartych dla rodziców, zebraniach grupowych i ogólnych.
 15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 16. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć na piśmie.