Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/ 2019

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wolbromiu informuje Rodziców, że postępowanie rekrutacyjne

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy ZSP w Wolbromiu

będzie prowadzone w formie elektronicznej poprzez stronę :

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom

od dnia 13.03.2017r. do 17.03.2017r.

Szczegóły rekrutacji, regulamin i harmonogram rekrutacji są dostępne na stronie internetowej:

https://sp1wolbrom.edupage.org/ w zakładce Przedszkole Publiczne nr 1 / Rekrutacja

Uprzejmie przypominamy Rodzicom, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy ZSP w Wolbromiu

postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w formie elektronicznej.

Wydrukowane, wypełnione i podpisane dokumenty

wraz z wymaganymi załącznikami

należy dostarczyć do sekretariatu do dnia 17.03.2017r.

Jest to konieczny warunek zaakceptowania przez szkołę złożonego przez Państwa drogą elektroniczną wniosku.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

 


 

 


REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W WOLBROMIU I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

przy ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM w WOLBROMIU 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

Podstawa prawna: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 

oraz z 2017 r. poz. 60) 

2. Uchwała Nr XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r. 

3. Statut przedszkola 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Publicznego nr 1 w Wolbromiu, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.. 

2. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do przedszkola w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do przedszkola podejmuje dyrektor zespołu. 

3. Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z narzędziem dostarczonym przez Wydział Edukacji poprzez platformę : 

www.naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom . 

4. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest na wniosek rodziców, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. 

5. Dyrektor zespołu podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola. Informacja jest publikowana na stronie internetowej zespołu  oraz na tablicach ogłoszeń. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora zespołu.
7. Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

Rozdział II 

Zasady rekrutacji  

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: 

a) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) zamieszkałe w Gminie Wolbrom, 

b) dzieci 5 letnie (urodzone w roku 2012) zamieszkałe w Gminie Wolbrom, 

c) dzieci 4 letnie (urodzone w roku 2013) zamieszkałe w Gminie Wolbrom. 

d) dzieci 3 letnie (urodzone w roku 2014) zamieszkałe w Gminie Wolbrom. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora zespołu. 

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie. 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do  przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w terminie 7 dni poprzedzającym rekrutację. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i  oddziału przedszkolnego 

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym przy szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. 

4. Przedszkole/oddział przedszkolny umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie: 

a) wypełniają wniosek online na stronie https://   naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom 

b) pobierają i wypełniają wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka  ze strony ZSP w Wolbromiu (sp1wolbrom.edupage.org     zakładka Przedszkole Publiczne nr 1 - rekrutacja) 

c) drukują wypełniony wniosek / zgłoszenie i po podpisaniu, składają go w Zespole Szkolno – Przedszkolnym ul. Mariacka 28. 

d) Wniosek/zgłoszenie można również pobrać w sekretariacie ZSP w Wolbromiu ul. Mariacka 28. 

6. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 

7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty). 

8. Wypełniony wniosek: 

a) podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka, 

b) podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. 

9. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna. 

10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: 

a) żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), 

b) zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 

11. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 

Rozdział III 

Komisja rekrutacyjna 

1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miejską w Wolbromiu tzw. kryteria samorządowe. 

4. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji bierze pod uwagę wcześniejszą datę urodzenia dziecka a następnie datę złożenia wniosku. 

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. ( w sekretariacie ul. Mariacka 28 ). 

7. Komisja rekrutacyjna: 

a) Przyjmuje dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, 

b) Podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły. 

8. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: 

a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 

b) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

c) na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

Rozdział IV 

Procedura odwoławcza  

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem 
o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora
zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
4. Dyrektor zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

Rozdział V 

Kryteria przyjęć

  

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 obowiązują: kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe i kryteria ustalone przez Radę Miejską w Wolbromiu tzw. kryteria samorządowe.

  

Kryteria ustawowe 

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

100

2.

Niepełnosprawność kandydata

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

  

Kryteria samorządowe 

 

Lp.

 

Kryteria

 

Liczba punktów

 

1.

 

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

 

125 pkt;

 

 

2.

 

Rodzic samotnie wychowujący dziecko pozostający w zatrudnieniu, wykonujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczący się w trybie dziennym, prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

 

 

20 pkt.

 

 

3.

 

Oboje rodzice dziecka pozostają w zatrudnieniu, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

 

 

15 pkt.

 

 

4.

 

Jeden rodzic dziecka pozostaje w zatrudnieniu, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

 

 

10 pkt.

 

5.

 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły

 

15 pkt.

 

   

        6.

 

Dziecko z rodziny objętej opieką ośrodka pomocy społecznej, nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

 

20 pkt 

2. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku odpowiednie  dokumenty. 

3.W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

  

 Rozdział V 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, 

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

DO PRZEDSZKOLA NR1 I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W WOLBROMIU 

Lp

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

06.03.2017 godz. 7:00

10.03.2017 godz. 12:00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.03.2017 godz. 8:00

17.03.2017 godz. 16:00

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.03.2017 godz. 8:00

20.03.2017 godz. 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

24.03.2017 do godz. 12:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

24.03.2017 godz. 12:00

29.03.2017 godz. 12:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2017 do godz. 14:00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

25.04.2017

godz. 12:00

28.04.2017

godz. 12:00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

25.04.2017

godz. 12:00

28.04.2017

godz. 16:00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

08.05.2017

godz. 12:00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

08.05.2017

godz. 12:00

10.05.2017

godz. 12:00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2017

godz. 12:00

 

Dokumenty potrzebne do rekrutacji można pobrać ze strony http://sp1wolbrom.edupage.org/ w zakładce  Przedszkole Publiczne nr 1 /Rekrutacja 2017/2018. 

Rozdział VII 

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe  

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu. 

2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.