Pedagog i Logopeda

Pedagogiem  w przedszkolu jest  pani Magdalena Kołdras

W budynku Przedszkola pełni dyżur w każdy Poniedziałek 8.30 - 10.30
Piątek 13.00 - 14.00

 

Pedagogiem  w oddziale przedszkolnym jest pani  Małgorzata Sosnowska  

W grupie "Misie"  pełni dyżur 1 godz. w każdy  wtorek 8.00 - 9.00

w grupie "Wiewiórki"  pełni dyżur  1 godz.  w każdą środę 8.00 - 9.00

 

Do zadań pedagoga przedszkolnego m.in.należy:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

-wspieranie nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

         

 Zajęcia logopedyczne w przedszkolu  prowadzi  pani  Marta Żuchowicz w każdy wtorek w godz. 8-9.30
Zajęcia logopedyczne w oddziale przedszkolnym prowadzi pani Urszula Marcinkowska w każdy piątek w godz. 9 - 11.00

    

Utworzono: czwartek, 08, listopad 2018 16:48