Pedagog i Logopeda

Pedagogiem  w przedszkolu jest  pani mgr  Magdalena Kołdras

W budynku Przedszkola pełni dyżur w każdy poniedziałek  w godzinach 8-11


Pedagogiem  w oddziale przedszkolnym jest pani mgr Małgorzata Sosnowska  

W grupie Misie  pełni dyżur 1 godz. w każdy  poniedziałek,

w grupie Wiewiórki  pełni dyżur  1 godz.  w każdy wtorek.

 

Do zadań pedagoga szkolnego m.in.należy:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

-wspieranie nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

         

 Zajęcia logopedyczne w obu placówkach prowadzi pani mgr Urszula Marcinkowska 

w przedszkolu - w każdy poniedziałek w godz. 9.00-11.00

w oddziale przedszkolnym - w każdy czwartek w godz. 9.00-11.00